Finninvandringen

Namnet Finnerödja härrör från 1580-talet då stor invandring från Savolax i Finland ägde rum. S.k. svedjefinnar bosatte sig på trakten som var skogrik. Man odlade framförallt midsommarråg på svedjefallen. Denna tuvväxande råg gav mycket stora skördar. Efter två års rågskörd gav fallen fint gräsbete för djuren. Finnarna var kunninga och klarade sig bra i trakter som de svenska bönderna ej odlade.

Flera gårdar togs under den här tiden upp på ett förmånligt sätt. Man fick sex års skattefrihet så att man kunde komma igång med odlingarna utan stora utgifter. Namnet Paradis kommer antagligen också från tiden för finninvandringen. Paradisgårdarna är ett samlingsnamn för de först upptagna finngårdarna belägna mycket högt i bygden.

Mer att läsa om svedjefinnar finns hos FINNSAM. Det är en intresseförening för finnkultur i olika finnbosättnings-områden. Framförallt i Sverige och Norge på 1500- och 1600-talet.

Bok om Finsk invandring
” Finsk invandring till Tiveden med omnejd”
Författare: Bertil IW Kjelldorff

Tiveden i passet mellan Vänern och Vättern var i gången tid vildmark. Över denna slingrade sig enbart en gångstig. Området utgjorde samtidigt en central del i Hertig Karls hertigdöme mellan Bergslagen i norr och Västergötlands kornbodar i söder. För hertigen gällde att i denna del av Sverige skapa bygd av obygd samt att bygga vägar och hamnar för att skeppa ut Bergslagens rikedomar. Detta skedde bäst med hjälp av svedjefinnar. Hertigen lockade dessa med fri tillgång till mark, skattefrihet samt stubbarättsbrev, vilket gav nybyggarna tillgång till hemmandet för följande generationer. För finnen var Tiveden ett löftesrikt eden. Den första finska byn på denna högplatå fick namnet Paradis.

Boken kan köpas på Finnerödja Hembygdsgård tel 0584-20060

Vill du veta mer om Finninvandringen?
Kontakta Lena Gribing, 0584-20286